SH ČMS, Okresní sdružení hasičů Plzeň – sever

U S N E S E N Í

ze Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever,

konaného 27. března 2010 v Manětíně.

 

Shromáždění delegátů SDH okresu Plzeň – sever na základě předložených zpráv, provedených voleb a diskuse přijalo následující usnesení :

 

 

I.        schvaluje :

a)     složení pracovních komisí

b)     ověřovatele zápisu – Martinu Hanusovou a Pavla Koláře

c)     zprávu o činnosti OSH za období 2005 – 2009

d)     zprávu okresní kontrolní a revizní rady

e)     záměry činnosti OSH Plzeň – sever na období 2010 – 2015

II.      zvolilo

1)     starostu OSH  :   Alenu Foldovou

2)     náměstky starosty OSH :

-          Roberta Kučeru

-          Milana Štefla

-          Jaroslava Fránu                                         

3)     předsedu okresní kontrolní a revizní rady : Ing. Vlastimila  Červenku

4)     členy okresní kontrolní a revizní rady :

-          Jaromíra Becha

-          Eduarda Cízla

-          Ing. Jana Hadingera

-          Rudolfa Malce

-          Marii Severovou                                                                 

5)     delegáty na IV. sjezd SH ČMS, konaný ve dnech 2.  – 4. 7. 2010 v Ostravě

- Alenu Foldovou

- Roberta Kučeru

- Milana Štefla

- Jaroslava Fránu

- Kamila Hanuse

- Ing. Vlastimila Červenku

                   6) náhradníky na IV. sjezd SH ČMS, konaný ve dnech 2. – 4. 7. 2010 v Ostravě

                        - Petra Severu

- Petra Slacha

 

 

III.    potvrzuje :

1)     do funkcí :

a)      vedoucího odborné rady velitelů : p. Kamila Hanuse

b)      vedoucího odborné rady mládeže : p. Jaroslava Fránu

c)      vedoucího odborné rady prevence : p. Petra Severu

d)      vedoucího odborné rady historie a ZH: p. Milana Štefla

e)      složení výkonného výboru :

okrsek Dolany Jiří Honzík

okrsek Hromnice Miroslav Plaščiak

okrsek Dolní Bělá Daniel Reiprich

okrsek Všeruby Jaroslav Frána ml.

okrsek Krsy + Pernarec  Josef Sak ml.

okrsek Manětín + Bezvěrov František Hanus

okrsek Žihle + Bílov Josef Fíla

okrsek Nýřansko Luděk Ekstein

okrsek Ledce Jan Krnáč

okrsek Vochov Karel Valenta

okrsek Kožlany + Chříč Alena Foldová

okrsek Kralovice Ing. František Lüftner

okrsek Plasy Milan Štefl

okrsek Dobříč Luboš Urbánek

 

IV.   doporučuje :

1)     na funkci starosty KSH Plzeňského kraje : Františka Hanuse

2)     na funkci náměstka SH ČMS : Františka Hanuse

3)     SDH na okrese zabezpečit vedení dokumentace ( kronik apod. ) tak, aby se zajistil historický obraz o práci dobrovolných hasičů v jednotlivých obdobích pro další generace

4)     zajistit odběr hasičského tisku – Hasičských novin, Alarm revue a další

5)     členské základně aktivně podporovat činnost HVP. as. a VPO, a,s. jako zdroj finančních prostředků pro sborovou činnost i činnost OSH

 

V.     ukládá :

1)      delegátům Shromáždění :

a)      seznámit členy SDH s výsledky dnešního jednání, volbou okresních funkcionářů a prosazovat plnění přijatých záměrů

b)      předat materiály z dnešního jednání starostům SDH

2)      Výkonnému výboru OSH :

a)      na základě dnešního jednání doplnit plán práce a řídit se závěry jednání a připomínkami z diskuse

b)      poskytovat v rámci okrsků a SDH účinnou pomoc při zabezpečování všech stanovených úkolů

c)      prohlubovat spolupráci s HZS Plzeňského kraje a Krajským úřadem

3)      kontrolní a revizní radě :

-          zvýšit účinnost kontrolní a revizní práce na úrovni okresu

4)      Sborům dobrovolných hasičů :

a)      projednat závěry Shromáždění delegátů na valných hromadách, zabezpečit plnění úkolů v dalším období a pravidelně kontrolovat plnění stanovených cílů

b)      při zabezpečování úkolů požární ochrany v obcích úzce spolupracovat s představiteli obcí a měst

c)      věnovat zvýšenou pozornost požadavkům ze strany OSH – ročním hlášením o činnosti, materiálům z VVH, aktualizaci členské základny atd.

5)      Odstupujícímu starostovi OSH Františkovi Hanusovi předat funkci  starosty OSH Plzeň-sever nově zvolené starostce Aleně Foldové do 30. 4. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shromážděním delegátů SDH okresu Plzeň – sever usnesení schváleno jednomyslně.